Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Warszawie zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) w związku z zamknięciem w dniu 10.04.2017 r. subskrypcji akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 07.10.2016 r. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji -10.04.2017 r.

data zakończenia subskrypcji - 10.04.2017 r.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434. Umowa objęcia akcji zawarta została w dniu 10.04.2017r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Przy emisji akcji serii E nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach emisji prywatnej akcji serii E zawarta została jedna umowa objęcia akcji serii E z jednym podmiotem na wszystkie 62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii E.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii E objętych zostało 62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji serii E.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii E została zawarta umowa objęcia akcji serii E z jednym podmiotem.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii E została zawarta umowa objęcia akcji serii E z jednym podmiotem. Akcje zostały przydzielone jednemu podmiotowi, który zawarł Umowę objęcia akcji.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii E.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E to 6 231 750 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to szacunkowo 36 159,00 zł z czego:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, szacunkowo - 4.000,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł

d) promocji oferty 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 32 159,00 zł

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii E przypadający na jedną akcję serii E objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,0005 zł.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.