Zarząd Fly.pl Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje, że powziął wiadomość, iż w dniu 29 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższania kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i zmiany Statutu Spółki oraz dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4 154 500 zł do kwoty 8 309 000 zł w drodze emisji 41 545 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 83 090 000 a kapitał zakładowy dzieli się na 83 090 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 20 400 000 akcji serii A; 19 645 000 akcji serii B; 1 500 000 akcji serii C; 41 545 000 serii D.
Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie Art. 8 Statutu Spółki:

Art. 8.Kapitał zakładowy. —————————————————————————————————
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.154.500 (cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100) złotych i dzieli się na 41.545.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:
– 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-
– 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;———————————————————————————————————————-
-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000;——————————-
Aktualne brzmienie Art. 8 Statutu Spółki
Art. 8.Kapitał zakładowy. —————————————————————————————————
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.309.000,00 zł (osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 83.090.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym:—————————————————
– 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-
– 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;———————————————————————————————————————-
– 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000;——————————-
– 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.”

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.