Zarząd Fly.pl S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że został dokonany przydział Akcji Serii D subskrybentom i emisja 41 545 000 akcji serii D Emitenta („Akcje Serii D”) z prawem poboru, przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.12.2015 r. w sprawie: „podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej(…)”.

Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 3 NZW z dnia 24.12.2015 r. zostało dokonane z kwoty 4 154 500,00 zł ( cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ) do kwoty 8 309 000.00 zł ( osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy zł.) poprzez emisje 41 545 000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii D została określona przez NWZ z dnia 24.12.2015 r. na poziomie 0,10 zł (dziesięć). Emisja doszła do skutku.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 25.01.2016 r;
– Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 03.02.2016 r.
– Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu : 15.02.2016 r;
– Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 17.02.2016 r.
2)Data przydziału akcji: 17.02.2016 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 41 545 0000 Akcji Serii D.
5) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a) w ramach wykonania prawa poboru: 14 645 116 Akcji Serii D
b) w ramach zapisów dodatkowych: 26 869 884 Akcji Serii D.
6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 41 545 000 Akcji Serii D.
7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje serii D: 0,10 zł.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 558 zapisów podstawowych na Akcje Serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.
W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 46 zapisów na Akcje Serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli Akcji Serii D
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 4 154 500 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery pięćset złotych ).
11) Według szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie szacunkowo 50 000 zł, w tym:
– przygotowania i przeprowadzenia oferty: 44 000 zł
– wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
– sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6000 zł
– promocji oferty: 0,00 zł

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii D po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii D.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.