Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą we Płocku w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za I kwartał 2020 roku wraz z protokołem zmian zawierających treść zmienionych fragmentów w brzmieniu przed i po dokonaniu zmian.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.06.2020r. Emitent zawarł z pożyczkobiorcą spółką Elkop SE z siedzibą w Płocku (KRS 0000782225), aneks do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 16.06.2020r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 16.06.2020r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.06.2020 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Elkop SE z siedzibą w Płocku (KRS 0000782225) jako Pożyczkobiorcą.

Na mocy Umowy z dnia 16.06.2020 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę pieniężną w kwocie 10.450.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres od dnia 16.06.2020 r. do dnia 30.06.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.05.2020 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) złożone przez:

  • PATRO INVEST OÜ dotyczące bezpośredniego zmniejszenia zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Damf Inwestycje S.A.
  • Pana Damiana Patrowicz dotyczące pośredniego zmniejszenia zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Damf Inwestycje S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313 niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2020r. pomiędzy Emitentem jako Spółką Przejmowaną a spółą ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956 jako Spółką Przejmującą, spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku regulowanym GPW S.A., uzgodniony został plan połączenia.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za pierwszy kwartał 2020 roku.

W nawiązaniu do raportu 1/2020 z dnia 31.01.2020r. oraz 3/2020 z dnia 18.02.2020r. dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Damf Inwestycje S.A. przekazuje nowy termin termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2020 z dnia 13.03.2020r, 6/2019 z dnia 15.03.2019r. oraz nr 8/2019 z dnia 22.03. 2019r. informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca spółka IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607) dokonała przedterminowej spłaty kapitału pożyczki z dnia 22.03.2019 roku w kwocie 5 685 920,00zł oraz należnych Emitentowi odsetek na dzień 22.04.2020r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 20.05.2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku KRS 0000657016 dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.