Zarząd Damf Inwestycje S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 05.10.2018r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2017 r. z Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 42/2017 z dnia 6.07.2017 r. (o zawarciu Aneksów do umowy pożyczki Spółka poinformowała w trybie raportów bieżących ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r. oraz nr 10/2018 z dnia 31.07.2018 r.), na mocy której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą Aneksu z dnia 05.10.2018 r. zwiększona została kwota pożyczki o kwotę 350 000, 00 zł

trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto Spółki Patro Invest Sp. z o.o. w dniu podpisania aneksu tj.5.10.2018 r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 5.10.2018 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Patro Invest Sp. z o.o. wynosi 10 450 00, 00 zł.( dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt złotych).Aneks obowiązuje od dnia 05.10. 2018 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki płatne są miesięcznie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi zostanie do dnia 31.07.2019r. Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.

Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z aktualną deklaracją wekslową uwzględniającą kwotę zwiększonej pożyczki.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,86 % udziału a kapitale zakładowym Damf Inwestycje S.A. oraz 42,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.