Zarząd Damf Inwestycje S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 05.10.2018r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2017 r. z Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 42/2017 z dnia 6.07.2017 r. (o zawarciu Aneksów do umowy pożyczki Spółka poinformowała w trybie raportów bieżących ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r. oraz nr 10/2018 z dnia 31.07.2018 r.), na mocy której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą Aneksu z dnia 05.10.2018 r. zwiększona została kwota pożyczki o kwotę 350 000, 00 zł

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym publikuje analizę sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Damf Inwestycje S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinii co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę Damf Inwestycje S.A działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 758/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dniu 12 lipca 2018 roku.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 838/2018 w sprawie zawieszenia na Rynku NewConnet S.A obrotu akcjami Spółki, w związku ze zmianą ich artości nominalnej. Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018 r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku (,,Spółka” lub „Emitent”) innformuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30.07.018 roku zarejestrował zmainy w Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 16, 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku zgodnie z wnioskiem Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 30.01.2018r. dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych Zarząd Damf Inwestycje S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2018 roku z dnia 10.08.2018r. na 31.07.2018r.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 19.07.2018r. podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Spółki.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż do Spółki wpłynęła uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 758/2018 w sprawie nałożenia na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektywy dalszego prowadzenia działalności na podstawie par.15 ust.1 lit c) Regulaminu ASO.

Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, działając na podstawie art. 21 ust. 2 Statutu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018 firmę Akandi sp. z o.o. ul. Puławska 14 lol. 9, Warszawa 02-512, KRS:0000353269, nr. Uprawnienia do badań sprawozdań finansowych KRBR 3605, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia:

  1. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2017 ;
  2. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Zamawiającego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 31.05.2017, nr 30/2017 z dnia 31.05.2017, nr 31/2017 z dnia 31.07.2017 roku oraz raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 14.07.2017r. informuje, że opisana w tych raportach bieżących sprzedaż udziałów spółki Fly.pl Sp. z o.o. w Warszawie będzie miała wpływ na wyniki finansowe Emitenta prezentowane w najbliższych okresach sprawozdawczych.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.